top of page

BOWI PROJECT: 240,000 euros for 4 SMEs in the North-West region of Romania

4 Tech SMEs from the North-West Region of Romania will be funded with 60,000 euros to develop their own innovative solutions by participating in the first open call within the BOWI project, in which Transilvania Digital Innovation Hub is a partner. (romanian version below)

The BOWI project, funded by the European Commission through Horizon 2020 programme, selected 4 SMEs from 6 different EU regions to benefit from technology transfer experiments for a period of 10 months, starting in January 2021. In total, 79 applications were submitted from: Latvia, Trøndelag - region of Norway, Małopolskie from Poland, North West of Romania, Jihozápad from the Czech Republic and Yugozapaden region from Bulgaria. The purpose of the experiments is to help companies to experiment with new digital technologies and reach new markets, but also to expand and increase the level of digital innovation in their region.


From the 17 applicants from Romania, the companies Rofinntech 3D, SC Stressless, RF Meters and Solistron were selected to receive funding from BOWI and support from Transilvania Digital Innovation Hub during the Technology Transfer Experiment period.


The main selection criterion of these companies is the innovative nature of the proposed projects:


  • Rofinntech 3D - The company has developed and validated the Artificial Intelligence technologies needed to build an application capable of automatically rendering the arrangement of furniture in 2D images of empty rooms (virtual editing).


  • Stressless - uses the principles of "Machine learning" (ML) to adjust emotions in children affected by a number of psychological conditions such as ADHD or autism. Thus, the company proposes a solution that improves the accuracy and feasibility of detecting emotional emissions and intervention to adjust emotions, by integrating "ML" type algorithms.


  • RF Meters - uses innovative technologies to develop an intelligent measurement module in the field of energy consumption, for example. The development of the smart metering module consists of a module attached to a smart meter that collects the data from the meter and transmits it through a wireless communication protocol developed by the company to a gateway.


  • Solistron - created an intelligent modeling assistant to optimize the 3D printing experience. The smart modeling wizard analyzes the physical characteristics of the printed item on the go and makes comparisons with the desired virtual model, and throughout the print flow will decide which is the most optimal action.


About the project


BOWI is part of the European Commission's Smart Anything Everywhere initiative, which aims to support innovation in Europe by transferring knowledge between Digital Innovation Hubs in different regions. The aim of the project is to support collaboration between digital innovation hubs (DIHs) across Europe in order to increase their capacity to support SMEs with digital technologies and thus strengthen the regional economy and the competitiveness of European SMEs. The BOWI project received funding under the Horizon 2020 research and innovation program of the European Union based on the financing agreement no. 873 155.


RO: Finanțare de 240.000 de euro pentru patru IMM-uri din regiunea de Nord-Vest a României


Patru întreprinderi din domeniul IT din Regiunea Nord-Vest a României au obținut fiecare o finanțare de 60.000 de euro pentru a-și dezvolta propriile soluții inovative prin participarea la primul apel deschis în cadrul proiectului BOWI, gestionat în România de Transilvania Digital Innovation Hub, centrul de inovare digitală orchestrat de Transilvania IT Cluster.


Proiectul BOWI, finanțat de către Comisia Europeană prin programul Orizont 2020 a ales câte patru IMM-uri din șase regiuni diferite ale UE pentru a beneficia de experimente de transfer tehnologic pentru o perioadă de 10 luni, începând cu luna ianuarie a anului 2021. În total, au fost depuse 79 de aplicații din: Letonia, Trøndelag - regiune din Norvegia, Małopolskie din Polonia, Nord Vest din România, Jihozápad din Republica Cehă și regiunea Yugozapaden din Bulgaria. Scopul experimentelor este de a ajuta companiile să experimenteze tehnologii digitale noi și să ajungă la piețe noi, dar și să extindă și să crească nivelul de inovație digitală al regiunii lor.


Dintre cei 17 aplicanți din România, au fost selectate companiile Rofinntech 3D, SC Stressless, RF Meters și Solistron care au reușit să obțină finanțare și suport din partea Transilvania Digital Innovation Hub și a partenerilor din proiect în dezvoltarea soluțiilor inovative propuse.


Criteriul principal de selecție a acestor companii este caracterul inovator al proiectelor propuse:


Rofinntech 3D - Compania a dezvoltat și validat tehnologiile de Inteligență Artificială necesare pentru a construi o aplicație capabilă să redea automat dispunerea mobilierului în imagini 2D ale camerelor goale (montare virtuală).


Stressless - folosește principiile de „Machine learning”(ML) în vederea reglării emoțiilor la copiii afectati de o serie de condiții psihologice ca ADHD sau autism. Astfel, compania propune o soluție care să îmbunătățească acuratețea și fezabilitatea detecției emisiilor emoționale și a intervenției pentru reglementarea emoțiilor, prin integrarea algoritmilor de tip „ML”.


RF Meters - utilizează tehnologii inovatoare cu scopul dezvoltării unui modul de măsurare inteligentă în domeniul consumului de energie, de exemplu. Dezvoltarea modulului de măsurare inteligentă constă într-un modul atașat la un contor inteligent care colectează datele de la contor și le transmite printr-un protocol de comunicație fără fir dezvoltat de companie către un gateway.


Solistron - a creat un asistent pentru modelare inteligentă cu scopul optimizării experienței de imprimare 3D. Asistentul pentru modelare inteligentă analizează caracteristicile fizice ale articolului tipărit din mers și efectuează comparații cu modelul virtual dorit, iar pe tot parcursul fluxului de imprimare va decide care este acțiunea cea mai optimă.


Despre proiect


BOWI face parte din inițiativa Smart Anything Everywhere a Comisiei Europene, care are drept scop sprijinirea inovării în Europa, prin transferul de cunoștințe între Digital Innovation Hubs din diferite regiuni. Obiectivul proiectului este de a sprijini colaborarea dintre hub-urile de inovare digitală (DIH) în toată Europa pentru a-și crește capacitatea de a sprijini IMM-urile cu tehnologii digitale și, astfel, să consolideze economia regională și competitivitatea IMM-urilor europene. Proiectul BOWI a primit finanțare în cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de finanțare nr. 873155.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page