top of page

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru Achiziție servicii de cercetare și dezvoltare experimentală prin soluții digitale

Cod CPV principal - 73100000-3 - Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală; CPV secundar 72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software


GENERALITĂȚI

✔ Prezenta invitaţie de participare conține specificații tehnice și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează oferta.

✔ Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai bun raport calitate preț, în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice și a depunerii documentelor de calificare valabile la data deschiderii.

✔ Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 9 februarie 2024


1 .Informații generale

1.1. Autoritate contractantă

Beneficiar: ASOCIAȚIA TRANSILVANIA IT, Partener în proiectul Net Zero Cities „Blueprint for Net-Zero Apartment-block Neighborhoods”

1.2. Date despre beneficiar:

ASOCIAȚIA TRANSILVANIA IT beneficiază de grant nerambursabil din initiative NetZeroCities Pilot Cities Programme (NZC-H2020-202209)

1.3. Sursa de finanțare:

Comisia Europeana: Horizon 2020


2. Obiectul contractului

2.1 Serviciile sunt comisionate pentru: realizarea livrabilului 4.4. Colaborare, inovare, integrare și dezvoltare tehnologică intensivă pentru Neutralitatea climatică din proiectul sus amintit.

În cadrul acestui proiect, ne propunem dezvoltarea unei soluții tehnologice de tip Digital Twin (Geamăn Digital) care să faciliteze și să susțină tranziția spațiilor rezidențiale către neutralitatea climatică și care să fie dezvoltată pentru o unitate arhitecturală (clădire rezidențială din cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca ce va fi stabilită ulterior).

Digital Twin este astfel definit ca fiind replica virtuală a clădirii rezidențiale.

Soluția dezvoltată trebuie să cuprindă:

- arhitectura fluxurilor de date care influențează definirea clădirii ca fiind o clădire net zero conform legislației naționale și europene în vigoare.

- managementul proceselor și resurselor (inclusiv hardware) care duc la obținerea unui set de date suficient și relevant pentru prototiparea Digital Twin-ului

- modelarea 3D a clădirii și ilustrarea în aceasta a fluxurilor de date relevante

- proiectarea și gestionarea pe perioada proiectului a datalake-ului generat de Digital Twin


Această activitate reflectă una dintre cele mai ambițioase și inovatoare eforturi care se desfășoară la nivel european în ceea ce privește tranziția verde și digitală.


Dezvoltarea Digital Twin poate colecta date relevante, poate vizualiza, monitoriza și prognoza comportamente care influențează amprentă de carbon a unității arhitecturale și rezidenților acesteia.


Partenerii din consorțiu sunt : Primăria Cluj-Napoca (partener lider), Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Asociatia Cluster TREC, Zona Metropolitana Cluj, Universitatea Babes-Bolyai, Asociația Transilvania IT, Asociatia Urbannect, Ordinul Arhitectilor Filiala Transilvania.


2.2 Responsabilități

Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la fiecare etapă și activitate ce urmează să se desfășoare, conform calendarului stabilit cu cel puțin 15 zile înainte.

Beneficiarul împreună cu membrii consorțiului vor oferi un sprijin aprofundat nevoilor Prestatorului cu privire la implementarea proiectului, Orice întârziere ce ține exclusiv de Beneficiar nu va fi imputată Prestatorului. În cazul decalării unei etape sau activități , Beneficiarul va informa prompt Prestatorul despre noul program.


Prestatorul va fi responsabil de îndeplinirea sarcinilor care țin de realizarea serviciilor prestate.

Prestatorul se angajează să ia parte la implementarea eficientă a proiectului și să coopereze pentru a îndeplini, cu promptitudine și la timp, toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.

Prestatorul se angajează să îndeplinească partea sa de proiect într-o manieră profesională și competentă.

Prestatorul va notifica prompt coordonatorul cu privire la orice informație semnificativă, fapt, problemă sau întârziere care poate să afecteze buna desfășurare a proiectului.

Prestatorul va lua măsuri rezonabile pentru a asigura acuratețea oricărei informații sau materiale pe care le furnizează coordonatorului.

Prestatorul va participa cu o frecventa lunara la întâlnirile consorțiului proiectului.


3. DURATA CONTRACTULUI:

31.05.2025 cu posibilitatea prelungirii în cazul prelungirii proiectului.


4. SERVICII SOLICITATE/CARACTERISTICI TEHNICE ȘI LIVRABILE

Activitatea va include faza de proiectare și dezvoltarea în cadrul căreia se va realiza un proof of concept model Digital Twin de neutralitate climatică TRL3.

Acest model digital pentru neutralitate climatică va reprezenta patrimoniul central al proiectului și joacă un rol esențial în asigurarea sustenabilității și a scalabilitatii pentru anii următori.

Dovada conceptului său va fi dezvoltat de către Beneficiar, activitatea din proiect fiind alocată Clusterul IT Transilvania, împreună cu sprijinul întregului consorțiu.

Ofertanții vor fi responsabili și pentru soluția software dar și pentru instalarea senzorilor și echipamentelor necesare astfel încât să rezulte datele de care este nevoie.


Serviciile solicitate vor include următoarele componente:


Componenta 1:

1. Proiectarea conceptuală ce constă în:

● Definirea clară a scopului și obiectivelor Digital Twin.

● Identificarea componentelor cheie și a arhitecturii sistemului.

2.Cerințe de Date:

● Delimitarea surselor de date necesare pentru Digital Twin.

● Descrierea tipurilor de date care vor fi utilizate.

3. Cerințe de Resurse:

● Delimitarea resurselor necesare (financiare, umane, tehnologice) pentru dezvoltarea ulterioară.

● Estimarea cronologiei pentru trecerea la următorul nivel TRL.

4. Considerații Etice și Reglementări:

● Abordarea oricăror probleme etice și reglementări asociate cu Digital Twin.

● Delimitarea planurilor de conformitate cu standardele relevante.


Componenta 2:

5. Studiu de Fezabilitate:

● Prezentarea dovezii că tehnologia este fezabilă.

● Evidențierea posibilelor provocări și riscuri.

6. Prototipuri Inițiale:

● Dezvoltarea de prototipuri de bază pentru a demonstra caracteristicile cheie.

● Prezentarea funcționalităților de bază ale Digital Twin.

7. Documentație Tehnică:

● Documentarea designului și arhitecturii.

● Specificarea competențelor cheie.

● Detalierea algoritmilor și metodologiilor utilizate.

8. Plan de Validare:

● Dezvoltarea unui plan pentru validarea Digital Twin.

● Identificarea cazurilor de testare și a criteriilor de succes.

9. Evaluarea Riscurilor:

● Identificarea riscurilor și provocărilor potențiale.

● Propunerea de strategii de diminuare a riscurilor.


Componenta 3:

10. Rezultate Preliminare de Validare:

● Includerea rezultatelor inițiale din testare și validare.

● Evidențierea modificărilor efectuate pe baza testelor timpurii.

11. Plan de Transfer Tehnologic:

● Dezvoltarea unui plan pentru transferul tehnologic de la un mediu de cercetare la aplicații practice.


Livrarea modelului Digital Twin: pentru realizarea modelului Beneficiarul a estimat un termen de 12 luni livrarea acestuia nu poate depăși data de 28.02.2025.


5. Propunerea tehnică:

● Propunerea tehnică va fi întocmită într-un mod organizat, astfel încât să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile din prezenta invitatie.

● Operatorii economici vor oferta toate serviciile prevăzute în invitaţia de participare, iar acolo unde este cazul, vor propune soluții pentru a îndeplini cerințele enunțate în invitaţie, încadrându-se în 30 de pagini. Lipsa descrierii unei soluții pentru vreuna din subpunctele componentelor, va conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabile.

● Prestatorul va fi obligat să respecte secretul profesional și să păstreze strict confidențialitatea tuturor faptelor, informațiilor, studiilor și deciziilor de care ar putea lua cunoștință pe parcursul îndeplinirea prezentei misiuni și care sunt definite ca fiind confidențiale. Un acord de confidențialitate va fi încheiat între Prestator și partenerii Transilvania IT în cadrul domeniului de aplicare a contractului.


6. Propunerea Financiară:

Prețul va fi exprimat în lei fără TVA cu evidențierea TVA-ului aferent și va cuprinde toate cheltuielile ofertantului legate de prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele invitației de participare.

Lipsa propunerii financiare va atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț.

Prețul va fi ferm în lei cu două zecimale/unitatea de măsură pe toată durata de valabilitate a contractului.

Oferta financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate solicitată de către autoritatea contractantă, respectiv 30 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.


Valoare totală maximala estimată: 270.000 lei, fără TVA


Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate-pret dintre ofertele declarate admisibile, în condițiile respectării cerințelor invitaţiei de participare.

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic autoritatea contractantă va utiliza criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret în condițiile art 187 alin 3 lit a) si alin (5) din Legea nr. 98/2016.


Factorii de evaluare utilizati în conformitate cu prevederile art. 187 alin (5) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare sunt:


A. Prețul ofertei: pondere 35% - punctaj maxim 35 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.


B. Experiență similară în elaborare unui Digital Twin: pondere 20% - punctaj maxim 20 puncte

Punctajul de acordă astfel:

a) pentru experiență în elaborare unui Digital Twin (peste 3 soluții conforme cu definiția prezentată în obiectul contractului și TRL 9 integral scos pe piata 20 puncte, 1 soluție scoasa pe piață TRL 9 integrala 15 puncte, partial (sistem de senzori sau IoT, doar modelare 3D, lipsa fluxurilor de date permanente sau TRL-uri intermediare 10 puncte , nu - 0 puncte) se acordă punctajul maxim alocat, de 20 de puncte.


C. Experiență similară în elaborarea unor soluții care să monitorizeze neutralitatea climatica și eficiența energetică: pondere 20% - punctaj maxim 20 puncte Punctajul de acorda astfel:

a) pentru experiență în elaborarea unor soluții care să monitorizeze neutralitatea climatică a unui ansamblu rezidențial se acorda 20 puncte pentru 3+ proiecte și 15 puncte pentru mai puțin de 3 proiecte. Soluțiile să fi fost dezvoltate de către Prestator și să aibă un TRL dovedit mai mare de 7.

b) pentru experiență în elaborarea unor soluții care să monitorizeze doar unele aspecte ale neutralității climatice (eficienta energetica, consumul energetic, monitorizarea surselor de energie verde, masurarea amprentei de carbon etc) în zona rezidențială se acordă 10 puncte, pentru 3+ proiecte și 5 puncte pentru mai puțin de 3 proiecte. Soluțiile să fi fost dezvoltate de către Prestator și să aibă un TRL dovedit mai mare de 7.

c) Lipsă experiență - 0 puncte


D. Experiență în analiza datelor și în "dataspaces": pondere 20% - punctaj maxim 20 puncte

Punctajul de acordă astfel:

a) pentru experiență în "dataspaces" se acorda punctajul maxim alocat, de 20 de puncte pentru mai mult de 5 proiecte care au ca subiect principal “dataspaces” și în care ofertantul dovedește activitatea de colectare, management și analiza datelor,

b) pentru experiență în "dataspaces" între 1-5 proiecte se acorda 15 puncte,

c) pentru experiență în alte proiecte de colectare a datelor, analiza datelor, elaborare de analitice și recomandare dar care nu sunt conectate la un dataspace se acorda 10 puncte.

d) Lipsă experiență - 0 puncte


E. Experiență anterioară în colaborarea cu autorități publice și în proiecte multisectoriale (Universitate, Entități Publice, etc): pondere 10% - punctaj maxim 10 puncte.

Punctajul de acordă astfel:

a) pentru experiență anterioară în colaborarea cu autorități publice și în proiecte multisectoriale se acordă punctajul maxim alocat, de 10 de puncte,

b) pentru experiență anterioară în colaborarea cu autorități publice sau în proiecte multisectoriale dar nu ambele se acorda 5 puncte.

c) Lipsă experiență - 0 puncte


În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, noi propuneri și oferta câștigătoare va fi desemnată reatribuirii criteriilor.


7. Modalități și condiții de plată

● Prestatorul va emite factură pentru serviciile livrate. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența facturii.

● Se pot realiza plăți parțiale, în maxim 3 tranșe , după fiecare Etapă/Componentă din servicii.

● Factura va fi transmisă pe adresa alexandru.jurcan@transilvaniait.ro

● Procesul verbal de îndeplinire a obligațiilor contractuale va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.


8. Condiții de participare:

● Ofertele se vor depune prin e-mail la adresa: alexandru.jurcan@transilvaniait.ro

● Data limită de depunere a ofertelor: 9 februarie 2024 orele 11:00.

● Perioada de valabilitate a ofertelor - 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

● Solicitările de clarificări vor putea fi transmise până la data de 5 februarie 2024, ora 11 :00 la e-mail : alexandru.jurcan@transilvaniait.ro


Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet la orice clarificare solicitată, în maximum 2 (doua) zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări scrise din partea operatorului economic.

Autoritatea contractantă va publica pe pagina proprie de internet, răspunsurile la clarificări însoțite de întrebările aferente, fără a se dezvălui identitatea solicitantului clarificării respective, nu mai târziu de 2 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pe site-ul autorității contractante.


● Obiectul de activitate al ofertanților să fie în domeniul serviciilor solicitate :

● Ofertele depuse vor conţine:

○ Copie Conform cu originalul după Codul Unic de Înregistrare a ofertantului unde apare menționat codul CAEN sau Copie conform cu originalul a Certificatului constatator.

○ Se va transmite Propunerea tehnică cu mențiunile de la capitolul 5.

○ Se va transmite Propunerea financiară cu mențiunile de la capitolul 6.

○ Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 și 60 din Legea 98/ 2016, cu modificările și completarile ulterioare).

○ Oferta trebuie sa conțină datele de identificare ale operatorului economic: denumire firma, numele, prenumele și funcția reprezentantului legal, adresa sediu, telefon, e-mail, cod identificare fiscală.

● Valoarea ofertei financiare se va încadra în valoarea estimată a achiziției, sub sancțiunea respingerii acesteia ca inacceptabilă.

● Toate documentele solicitate vor trebui semnate olograf sau digital. Rezultatul procedurii de selecție se va transmite în termen de 3 zile de la data deliberării comisiei de selecție.


Eventualele contestații se vor transmite autorității contractante în termen de cel mult 2 zile începând cu ziua următoare comunicării rezultatului procedurii prin e-mail la adresa alexandru.jurcan@transilvaniait.ro


Contestațiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora iar rezultatul se comunică contestatorului prin e-mail.Invitatie de participare NetZeroCities - Achiziție servicii de cercetare și dezvoltare exp
.
Download • 347KB

Comments


bottom of page