top of page

OPORTUNITĂȚI B2B și MATCHMACKING - PROIECTUL EEN

Proiectul Enterprise Europe Network vă oferă o serie de potențiale colaborări de care puteți beneficia, dar și o serie de evenimente care vă pot ajuta la dezvoltarea companiei dumneavoastră. Pentru detalii și informații vă rugăm să scrieți un e-mail către colega noastră ioana.corujan@transilvaniait.ro.Matchmaking events:


18 – 19 May 2021, Graz, Austria

Virtual & on-site


The Global Innovation Summit is an international meeting place for businesses and innovators to share and exchange knowledge, to network, to collaborate and secure future business growth opportunities. Businesses from across the globe will come together and share their distinctive insights and collaborative solutions. International speakers will tell their exciting stories, share the growth and journey of their ideas and innovations. You will be networking in your own field of interest and expertise. Participation is free of charge.


RO: The Global Innovation Summit este un loc de întâlnire internațional pentru întreprinderi și inovatori pentru a împărtăși și a face schimb de cunoștințe, pentru a construi o rețea, pentru a colabora și a asigura oportunități viitoare de creștere a afacerii. Companiile din întreaga lume se vor uni și își vor împărtăși ideile și soluțiile de colaborare. Vorbitorii internaționali își vor spune poveștile interesante, vor împărtăși creșterea și călătoria ideilor și inovațiilor lor. Vei colabora în propriul domeniu de interes și expertiză. Participarea este gratuită.Main Topics

- Green Transition

- Post COVID

- Digital Transformation


 

17 iunie 2021, online

This B2B and pitching event focusses on Sustainable and Smart Technologies for Cities and invites you to discover multiple business and cooperation opportunities in the field of energy performance, urban mobility, sustainable construction, circularity, low carbon economy and digital transformation.


Main topics covered by the matchmaking event: Smart cities and communities, ICT for cities • Smart mobility and logistics, MaaS • Energy-efficiency of buildings and districts • Renewable energies, energy management and recovery, smart grids and energy systems integration • Circular economy and nature based solutions for urban districts • Smart, healthy and secure living


RO: Acest eveniment B2B și pitching se concentrează pe tehnologii durabile și inteligente pentru orașe și vă invită să descoperiți multiple oportunități de afaceri și de cooperare în domeniul performanței energetice, mobilității urbane, construcțiilor durabile, circularității, economiei cu emisii reduse de carbon și transformării digitale.


Principalele subiecte acoperite de evenimentul de matchmaking:

• Orașe și comunități inteligente, TIC pentru orașe

• Mobilitate și logistică inteligentă, MaaS

• Eficiența energetică a clădirilor și districtelor

• Energiile regenerabile, gestionarea și recuperarea energiei, rețelele inteligente și integrarea sistemelor energetice

• Economii circulare și soluții bazate pe natură pentru cartierele urbane

• Viață inteligentă, sănătoasă și sigură


 


12 mai 2021, online

BIONNALE is the largest networking event for life sciences and healthcare industries in the German capital region. In 2021 there will be a virtual edition of BIONNNALE. The event will feature parallel seminars, a matchmaking session and a cooperation and venture track to present new ideas. It will close with a speed lecture award and an informal networking


Representatives from academia and industry attend the annual event to identify, engage and enter into strategic partnerships. BIONNALE 2021 will be a platform for companies and research institutions from the region and beyond looking for co-development or joint research opportunities, startups with new ideas and innovative approaches as well as investors on the corporate, institutional and VC sides and other stakeholders.


RO: BIONNALE este cel mai mare eveniment de rețea pentru științele vieții și industriile sănătății din regiunea capitalei germane. În 2021 va exista o ediție virtuală a BIONNNALE. Evenimentul va include seminarii paralele, o sesiune de matchmaking și o cooperare și o aventură pentru a prezenta idei noi. Se va încheia cu un premiu de prelegere rapidă și o rețea informală


Reprezentanții din mediul academic și din industrie participă la evenimentul anual pentru a identifica, a se angaja și a intra în parteneriate strategice. BIONNALE 2021 va fi o platformă pentru companii și instituții de cercetare din regiune și dincolo de căutarea oportunităților de dezvoltare comună sau de cercetare comună, startup-uri cu idei noi și abordări inovatoare, precum și investitori din părțile corporative, instituționale și VC și alte părți interesate.

 

Oportunități de parteneriate


1. TODE20210209001 A young German SME is looking for partners for the technological development and international commercialisation of their digital AI-based counting solution for animal farming

The German SME is specialised in developing innovative solutions for the digitalisation of animal farming processes. They developed an embedded system which detects, tracks and counts objects in a transparent way. Currently, the technology is used in the livestock sector to count large groups of pigs during the selling and rehousing process. However, the technology can also be applied to different animals and objects. The SME is looking for technological and commercial partnerships.


RO: Un IMM german caută parteneri pentru dezvoltarea tehnologică și comercializarea internațională a soluției lor digitale de numărare bazată pe AI pentru creșterea animalelor

IMM-ul german este specializat în dezvoltarea de soluții inovatoare pentru digitalizarea proceselor de creștere a animalelor. Au dezvoltat un sistem încorporat care detectează, urmărește și numără obiecte într-un mod transparent. În prezent, tehnologia este utilizată în sectorul zootehnic pentru a număra grupuri mari de porci în timpul procesului de vânzare și reîncadrare. Cu toate acestea, tehnologia poate fi aplicată și diferitelor animale și obiecte. IMM-ul caută parteneriate tehnologice și comerciale.


2.TRUK20210308001 Seeking AI and cyber-security researchers and business end-users to test/validate a new runtime authorisation tool for fine-tuning access contro

A UK company has developed a software tool that provides flexible authorisation using machine learning (ML) powered suggestions. The technology addresses identity & access management issues using artificial intelligence-driven runtime/dynamic authorization to quicken the granting/denial of access to sensitive information. They are seeking academics or companies working on AI/ML applications to define the specifications and/or end users to test the prototype via technical cooperation agreements.


RO:Căutarea cercetătorilor AI și a securității cibernetice și a utilizatorilor finali ai afacerii pentru a testa / valida un nou instrument de autorizare în timp de rulare pentru reglarea fină a controlului accesului

O companie britanică a dezvoltat un instrument software care oferă autorizare flexibilă utilizând sugestii bazate pe învățarea automată (ML). Tehnologia abordează problemele de gestionare a identității și accesului utilizând runtime / autorizare dinamică bazată pe inteligență artificială pentru a accelera acordarea / refuzul accesului la informații sensibile. Aceștia caută cadre universitare sau companii care lucrează la aplicații AI / ML pentru a defini specificațiile și / sau utilizatorii finali pentru a testa prototipul prin acorduri de cooperare tehnică


Comments


bottom of page