top of page

High-level meeting with representatives of the Automotive industry in Europe - Pact for Skills

In the context in which the pandemic crisis hit the Automotive industry hard, on Wednesday, September 23, 2020, took place the High Level Roundtable on Skills for the Automotive Sector, organized by the European Commission. The purpose of this roundtable was to outline the Skills Partnership for Employees in the Automotive Skills Pact for Skills, which aims to support the development and retraining of the automotive workforce and identify its needs. (Romanian language below)


Bianca Muntean, manager of Transilvania IT Cluster, participated in this discussion about the future Pact for Skills, together with representatives of the European car industry, but also with Mr. Nicolas Schmit, European Commissioner for Employment and Social Rights and with the European Commissioner for the Internal Market, Mr Thierry Breton.
Bianca Muntean had an intervention during the meeting and said: „The upskilling and reskilling for the employees in the IT field and automotive field are one of the main objectives as a cluster. We have been doing this activity for more than 6 years now. In terms of positioning on the market on the EU level, Romania and other Eastern European countries, have a significant gap in terms of capabilities and infrastructure. Our country has a lot of talented workforce and growing expertise. We should see how we can cover this shortage. In order to have a competitive EU in the automotive industry we have to put together the different types of resources existing all over Europe. We, as a cluster, are supporting the Pact for Skills.”


Representatives of the automotive industry in Europe pointed out the importance of this Pact and the creation of a European ecosystem of the automotive industry, especially because there were very large losses in this area during the pandemic crisis. Car sales have fallen 30 percent in recent months.

"We need to make sure that we can handle this situation and that we have everything we need for the upskilling and reskilling processes. (...) We need to act quickly and do it together, and when I say it together, I mean industry, the social partners, education and training institutions and all the other organizations involved in this field, ”said the European Commissioner for internal market, Mr Thierry Breton.

"The framework of the pact will provide a unified vision. (...) Mr Breton and I are working closely together to show the importance of skills in this strategy. (...) By adopting the pact, those interested will have access to a network, knowledge, mentoring and resources. The pandemic crisis has hit this sector hard, we are all under pressure, so we need to act now, "said Nicolas Schmit, European Commissioner for Employment and Social Rights.


The Skills Agenda is a five-year plan by the European Commission to help people and businesses develop skills and use them to strengthen sustainable competitiveness, as set out in the European Green Deal. The new skills agenda:


  • calls for collective action, mobilizing businesses, the social partners and stakeholders to work together, especially in the EU's industrial ecosystems and value chains;

  • defines a clear strategy to ensure that skills lead to jobs;

  • helps people develop lifelong skills in an environment where lifelong learning is normal;

  • identifies significant financial means to invest in skills;

  • sets ambitious goals for improvement and retraining in the next 5 years.


The Pact for Skills for the Automotive Industry will be launched in November this year.


------------------------------


RO: În contextul în care criza pandemică a lovit puternic industria Automotive, miercuri, 23 septembrie 2020, a avut loc întâlnirea High Level Roundtable on Skills for the Automotive Sector, organizată de Comisia Europeană. Scopul acestei mese rotunde a fost conturarea cadrului Parteneriatului pentru abilități ale angajaților din industria auto în cadrul Pactului pentru Competențe - Pact for Skills, care își propune să sprijine dezvoltarea și recalificarea forței de muncă din industria auto și identificarea nevoilor acesteia.


Bianca Muntean, managerul Transilvania IT Cluster, a participat la această discuție despre viitorul Pact pentru Competențe (Pact for Skills), împreună cu reprezentanți ai industriei auto din Europa, dar și cu domnul Nicolas Schmit, Comisarul European pentru locuri de muncă și drepturi sociale și cu Comisarul European pentru piața internă, domnul Thierry Breton.

„Perfecționarea și recalificarea pentru angajații din domeniul IT și din domeniul auto sunt unele dintre principalele obiective ale clusterului nostru. Facem această activitate de mai bine de 6 ani. În ceea ce privește poziționarea pe piață la nivelul UE, România și alte țări din Europa de Est au un decalaj semnificativ în ceea ce privește capacitățile și infrastructura. Țara noastră are o forță de muncă talentată și o expertiză în creștere. Ar trebui să vedem cum putem acoperi acest deficit. Pentru ca Uniunea Europeană să fie competitivă în industria automobilelor, trebuie să adunăm diferitele tipuri de resurse existente în toată Europa. Clusterul nostru susține Pactul pentru Abilități.”, a spus Bianca Muntean în timpul întâlnirii.


Reprezentanții industriei Automotive din Europa au subliniat importanța acestui Pact și a creării unui ecosistem european al industriei Automotive, mai ales pentru că au existat pierderi foarte mari în acest domeniu în timpul crizei pandemice. Vânzările de mașini au scăzut cu 30 de procente în ultimele luni.


„Trebuie să fim siguri că putem gestiona această situație și că avem tot ce ne trebuie pentru procesele de upskilling și reskilling. (...) Trebuie să acționăm repede și să o facem împreună și când spun împreună, mă refer la industrie, la parteneri sociali, la instituții de educație și formare și toate celelalte organizații implicate în această domeniu.”, a spus Comisarul European pentru piața internă, domnul Thierry Breton.

„Cadrul pactului va furniza o viziune unitară. (...) Noi, domnul Breton, împreună cu mine lucrăm îndeaproape pentru a arăta importanța competențelor în această strategie. (...) Adoptând pactul, cei interesați vor avea acces la o rețea, la cunoștințe, la mentorat și la resurse. Criza pandemică a lovit puternic acest sector, suntem toți sub presiune, așa că trebuie să acționăm acum”, a spus domnul Nicolas Schmit, Comisarul European pentru locuri de muncă și drepturi sociale.

Skills Agenda este un plan de cinci ani al Comisiei Europene pentru a ajuta persoanele și întreprinderile să dezvolte competențe și să le folosească pentru consolidarea competitivității durabile, așa cum este stabilit în European Green Deal. Noua agendă pentru competențe:


  • solicită acțiuni colective, mobilizând întreprinderile, partenerii sociali și părțile interesate să lucreze împreună, în special în cadrul ecosistemelor industriale ale UE și în lanțurile valorice;

  • definește o strategie clară pentru a se asigura că abilitățile conduc la locuri de muncă;

  • ajută oamenii să-și dezvolte competențele de-a lungul vieții într-un mediu în care învățarea pe tot parcursul vieții este normală;

  • identifică mijloacele financiare semnificative pentru a investi în competențe;

  • stabilește obiective ambițioase pentru îmbunătățire și recalificare în următorii 5 ani.


Pact for Skills pentru industria Automotive va fi lansat în luna noiembrie a acestui an.
Commenti


bottom of page