top of page

REFLOW selected as best practice example

With a particular focus on the ‘societal challenges’ and ‘industrial leadership’ priorities, REFLOW project has been included in the “Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020” monitoring report as a best practice example.To monitor the development of cross-cutting issues is an EU commitment. Prepared for the European Commission, the report’s comprehensive methodology assesses the integration of Social Sciences and Humanities (SSH) as an important feature of the Horizon 2020 programme.


Various dimensions are examined, such as the budget going to SSH partners (overall and in each part of the programme), qualitative aspects, performance of disciplines and sectors involved, as well as which countries are represented as participants and coordinators.


Thanks to its innovative approach to urban resource usage considering social, environmental, and economic impacts, REFLOW project has been included in the monitoring report while focusing on co-designing circular flows of resources in cities.


“Many societal challenges that need to be addressed through research and innovation are too complex to be overcome by a single scientific discipline (or even a few). One recent illustration is the COVID-19 pandemic, the effects of which include socio-economic upheaval and significant cultural and behavioural change. Technical solutions are often preconditions for new policy outcomes, but in themselves insufficient to have a meaningful impact. The lasting societal impacts that policy-makers seek are often equally reliant on insights from social sciences and the humanities”, Director General for Research and Innovation (DG R&I), Jean-Eric Paquet, highlights in the foreword section of the report.

This fifth edition in particular shows that substantial quantitative progress has been made in many areas since the start of the programme. The data presented indicate how successfully the policy of SSH integration is put into practice. This year, the scope of this monitoring report has gradually been extended to cover the topical Science with and for Society (SwafS) as part of the programme in addition to findings on fundamental research through the European Research Council (ERC), Future Emerging Technologies (FETs), Marie Skłodowska-Curie actions (MSCAs) and Research Infrastructures (RIs). Generating a positive environmental impact, the 27 partners from 10 European countries involved in the project combine different competences and approaches, including universities, grassroots organizations, municipalities, research institutions, designers and developers. REFLOW results will offer guidelines and tools to other cities to support circularity and regeneration of resources consisting of urban regeneration, the emergence of economic opportunities, and creative solutions to complex problems.


About REFLOW

REFLOW is an EU Horizon 2020 research project running from 2019-2022, which aims to enable the transition of European cities towards circular and regenerative practices. The project will provide the best practices aligning market and government needs in order to create favorable conditions for the public and private sector to adopt circular economy practices. REFLOW is creating new CE business models within six pilot cities: Amsterdam, Berlin, Cluj-Napoca, Milan, Paris, and Vejle and assessing their social, environmental and economic impact, by enabling active citizen involvement and systemic change to re-think the current approach to material flows in cities.


For media inquiries please contact:

info@reflowproject.eu

www.reflowproject.eu

linkedin: REFLOW_eu_project

twitter: @REFLOW_project

facebook: @REFLOWproject


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant agreement number 820937.


RO: Proiectul REFLOW selectat ca exemplu de bune practici


Cu un accent deosebit pe „provocările societale” și prioritățile „conducerii industriale”, proiectul REFLOW a fost inclus în raportul de monitorizare „Integrarea științelor sociale și umaniste în Orizont 2020” ca exemplu de bune practici.


Monitorizarea dezvoltării problemelor transversale este un angajament al UE. Pregătit pentru Comisia Europeană, metodologia cuprinzătoare a raportului evaluează integrarea științelor sociale și umaniste (SSH) drept o caracteristică importantă a programului Orizont 2020.


Sunt examinate diferite dimensiuni, cum ar fi bugetul destinat partenerilor SSH (în general și în fiecare parte a programului), aspectele calitative, performanța disciplinelor și sectoarelor implicate, precum și ce țări sunt reprezentate ca participanți și coordonatori.


Datorită abordării sale inovatoare asupra utilizării resurselor urbane, luându-se în considerare impactul social, de mediu și economic, proiectul REFLOW a fost inclus în raportul de monitorizare, concentrându-se în același timp pe co-proiectarea fluxurilor circulare de resurse în orașe.


„Multe provocări societale care trebuie abordate prin cercetare și inovare sunt prea complexe pentru a fi depășite de o singură disciplină științifică (sau chiar de câteva). O ilustrare recentă este pandemia COVID-19, ale cărei efecte includ răsturnări socio-economice și schimbări culturale și comportamentale semnificative. Soluțiile tehnice sunt adesea condiții prealabile pentru noile rezultate ale politicii, dar în sine insuficiente pentru a avea un impact semnificativ. Impactul social durabil pe care îl caută factorii de decizie politică este adesea la fel de dependent de cunoștințele din științele sociale și din domeniul științelor umaniste ”, subliniază directorul general pentru cercetare și inovare (DG R&I), Jean-Eric Paquet, în secțiunea preliminară a raportului.


Această a cincea ediție arată în special că s-au înregistrat progrese cantitative substanțiale în multe domenii de la începutul programului. Datele prezentate indică succesul punerii în practică a politicii de integrare SSH.


Anul acesta, sfera acestui raport de monitorizare a fost extinsă treptat pentru a acoperi topicul „Science with and for Society” (SwafS) ca parte a programului, pe lângă constatările privind cercetarea fundamentală prin European Research Council (ERC), Future Emerging Technologies (FETs), acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCAs) și Research Infrastructures (RIs). Generând un impact pozitiv asupra mediului, cei 27 de parteneri din 10 țări europene implicate în proiect combină diferite competențe și abordări, inclusiv universități, organizații de bază, municipalități, instituții de cercetare, designeri și dezvoltatori. Rezultatele REFLOW vor oferi orientări și instrumente altor orașe pentru a sprijini circularitatea și regenerarea resurselor constând în regenerarea urbană, apariția oportunităților economice și soluții creative la probleme complexe.


Despre REFLOW

REFLOW este un proiect de cercetare Orizont 2020 al UE care se desfășoară în perioada 2019-2022, care are ca scop facilitarea tranziției orașelor europene către practici circulare și regenerative. Proiectul va oferi cele mai bune practici care aliniază nevoile pieței și ale guvernului pentru a crea condiții favorabile pentru sectorul public și cel privat de a adopta practici de economie circulară. REFLOW creează noi modele de afaceri CE în șase orașe pilot: Amsterdam, Berlin, Cluj-Napoca, Milano, Paris și Vejle și evaluează impactul lor social, de mediu și economic, permițând implicarea activă a cetățenilor și schimbarea sistemică pentru a gândi din nou actualul abordarea fluxurilor de materiale din orașe.


Pentru întrebări media vă rugăm să contactați:

info@reflowproject.eu

www.reflowproject.eu

linkedin: REFLOW_eu_project

twitter: @REFLOW_project

facebook: @REFLOWproject


Acest proiect a primit finanțare din cercetarea Uniunii Europene Orizont 2020 și

program de inovare în cadrul acordului de finanțare nr. 820937.


Comments


bottom of page